اینا رو اینجا نگم کجا بگم

خـــــــــــــــــــــدایـــــــااااااااااا... !!!!!!

 

فازم بد جور سنگینه... :

لبخند دروغــکی چرا…؟؟ خــــوب نیستـــــم . . .

          گیر کرده ام در گلوی زندگـــــی…!!!       

 

لال بودن را ترجیـح مـــیدهم ، وقتی کســـی نیست عمق درد پنــهان شده در حرفهایم را حــــس کند…!!!!

من اعتراف میکنم کم اوردم....

/ 0 نظر / 13 بازدید